Lunchwebbinarium - Tillgänglighet i förhållande till efterfrågestyrd trafik - DRT

Lunchwebbinarium - Tillgänglighet i förhållande till efterfrågestyrd trafik - DRT
Torsdag 07 mars
12:15 - 12:55
Plats
Microsoft Teams
Pris
Kostnadsfritt
Anmälan
Sista anmälningsdag 2024-03-07
Anmäl mig

Lunchwebbinarium - Tillgänglighet i förhållande till efterfrågestyrd trafik - DRT

Tillgänglighet i förhållande till efterfrågestyrd trafik

Albin Reinhardt genomförde sitt examensarbete vid Linköpings universitet och är en av vinnarna av K2:s pris för examensarbete på masternivå.

Uppsatsen handlar om tillgänglighet i förhållande till efterfrågestyrd trafik (DRT). Albin kommer på lunchwebbinariet redovisa delar av sitt arbete.

För att delta
Anmäl dig gärna till webbinariet i förväg så skickas en Teamslänk direkt. Du kan också trycka "Lägg till i kalender" utan någon anmälan. 

Webbinariet kommer att spelas in och publiceras på:
Svensk Kollektivtrafiks YouTube-kanalGenom att delta i webbinariet godkänner du din medverkan i inspelningen och att det publiceras. 

Välkommen!


Sammanfattning från uppsatsen
Tillgänglighet är ett väletablerat koncept som förekommer ofta i samhällsplaneringen. Det syftar på medborgarnas förmåga att aktivt delta i samhället. Ändå upplevs otillgänglighet på många håll, vilket kan leda till social exkludering av medborgare. Mot denna bakgrund syftar denna masteruppsats till att fokusera på begreppet tillgänglighet och undersöka det ur två perspektiv - strategiska stadsplanerare och individer. Uppsatsen undersöker hur tillgänglighet tolkas av strategiska stadsplanerare i de två förortskommunerna Botkyrka och Huddinge samt hur den upplevs av en grupp arbetstagare i ett område där det finns identifierade brister i trafikplaneringen.

I uppsatsen studeras hur denna grupp upplever sin tillgänglighet i sin dagliga pendling före och efter att de testar en DRT-tjänst (Demand-Responsive Transport). Det teoretiska ramverket består av flera koncept, bl.a. tillgänglighetsstrategier, objektiv tillgänglighet, upplevd tillgänglighet, tillgänglighetsbarriärer och social exkludering vilket används för att analysera de två olika perspektiven.

Resultaten visar att strategiska planerare ser tillgänglighet som relationen mellan medborgare och målpunkter och att otillgängliga platser främst är förknippade med landsbygd eller glesbygd. Samtidigt visar uppsatsen att arbetarna upplever otillgänglighet i sina dagliga resor, trots att de bor i kringliggande kommuner eller i samma som de arbetar i. Resultaten visar också de identifierade potentialerna och riskerna med DRT i förortsmiljöer utifrån både strategiska planerare och individers perspektiv. Resultaten visar att DRT minskade restiderna för arbetarna. Vidare lyfts perspektiv som tillförlitlighet, säkerhet och rättvisa som viktiga aspekter i utformningen av DRT-tjänster.


Länk till uppsatsen:
Accessibility, how it is understood by planners and experienced by citizens - Planners' and citizens' perceptions of how Demand Responsive Transport can increase accessibility in suburban areas" av Albin Reinhardt, Linköpings universitet
Program
12:15

Inledning och presentation föredragshållare

12:20

Föredrag

12:40

Frågor/dialog/diskussion

12:50

Information från Svensk Kollektivtrafik

12:55

Webbinariet avslutat

Medverkande
Albin Reinhardt

Albin Reinhardt

Föreläsare - li.u / Sweco
Jonas Johansson

Jonas Johansson

Moderator - Svensk Kollektivtrafik
Samarbetspartner