Lederopplæring - Et bærekraftig lederskap - hvordan utvikle en attraktiv arbeidsplass

Lederopplæring - Et bærekraftig lederskap - hvordan utvikle en attraktiv arbeidsplass
Tirsdag 10. oktober
08:00
Sted
Fauske Hotell
Pris
Ordinær pris 25 000,00
Medlemspris 20 000,00
Påmelding
Påmeldingsfrist: 30.09.2023
Registreringsfrist er utløpt

Lederopplæring - Et bærekraftig lederskap - hvordan utvikle en attraktiv arbeidsplass

Et bærekraftig lederskap - hvordan utvikle en attraktiv arbeidsplass.

Mål og rammer for lederprogrammet

Vi tror på at nøkkelen til et bærekraftig lederskap ligger i skjæringspunktet mellom lederens personlige utvikling, motivasjon og faglige kunnskap.

En av vår tids største utfordringer relatert til å sikre bærekraftige virksomheter er mangel på kompetent arbeidskraft. Samtidig viser studier at virksomheter som tar vare på sine ansatte, og skaper en god arbeidsplass, ligger i topp tre av de viktigste kriteriene for dagens arbeidstaker.

Gjennom programmet vil du styrke eget lederskap gjennom å:
 • Få faglig kunnskap og relevante verktøy som umiddelbart kan tas i bruk – med mål om å styrke både deg og virksomheten
 • Bli bedre kjent med din lederatferd og kommunikasjonsstil
 • Delta i drøftinger rundt aktuell ledertematikk
 • Øve på relevante utfordringer
 • Få tre timer coaching/veiledning mellom samlingene

Målgruppe: Ledere og mellomledere
Varighet:  2 samlinger av 2 dager. Prisen inkluderer lunsj på samlingene (2 dager), verktøy og læremateriell.

Samilingsdatoer
 • Første samling 10. og 11. oktober
 • Andre samling 15. og 16. November

For spørsmål ta gjerne kontakt med kursledere;

Astrid Lauritzen mob 995 86 260 mailadresse al@bedriftskompetanse.no
Ann Kristin Andreassen mob 995 19 351 aka@bedriftskompetanse.no

Les mer om faglig innhold under program
Program
08:00 - 16:00

Samling 1 - meg selv som leder

Selvledelse og mental trening
Alle ledere kan styrke sitt lederskap gjennom trening og bevisstgjøring.
 
Introduksjon:
 • Hva er mental trening og hvordan kan det styrke deg som leder?
 • Verktøy for mental trening, som du kan ta i bruk umiddelbart
 • Ny innsikt og forståelse av deg selv og andre gjennom Den Jungianske Type Index (JTI) – slik at du kan hjelpe teamet ditt til å yte optimalt, samtidig som du styrker relasjoner og kommunikasjon på arbeidsplassen.

Organisasjonskultur og ukultur
Hvordan gjør vi det «hos oss»?
 
 • Virksomhetens verdier skal prege din lederutøvelse.  Hvordan gjør du disse verdiene i møte med dine medarbeidere?
 • Gode forventningsavklaringer setter rammene for et godt samarbeid. Det styrker relasjonen gjennom trygghet, tydelighet og forutsigbarhet.
 • Psykologisk trygghet handler om å ville hverandre vel og å være trygg på arbeidsplassen. God inkludering og trygghet skaper holdninger som gjør at vi hjelper hverandre, tør å begå feil og har vilje til å ta risiko i jakten på resultater. Hvordan gjør vi dette i det daglige?
 • Ytringsklima handler om hvordan vi gir hverandre ros og støtte, kritikk og motstand. Hva hemmer og fremmer utveksling av ideer og informasjon i et fellesskap?
 • Den nødvendige samtalen kan mange grue seg til. Kommunikasjonen er gått i stå, eller situasjonen oppleves som konfliktfylt. Utfordringer forsvinner sjelden av seg selv, vi gir deg verktøyene for å komme videre.
08:00 - 16:00

Samling 2 - Rammeverket for min ledelse 2 dager samling

Bærekraftig utvikling og strategisk ledelse
Verden i dag er i omveltning og endringstakten øker stadig. Dette gir strategiske utfordringer som krever kunnskap om gjennomføring av strategiprosesser og forretningsmodellering i et bærekraftperspektiv.
 
 • Hvilke krav stilles til en god strategi og hvordan jobber du den frem?
 • Er din forretningsmodell moden for redesign? Stadig økte krav til bærekraft, kombinert med kundepreferanser i endring, krever omstilling.
 • I dag er det opp til fire generasjoner på arbeidsmarkedet samtidig.
  • Hvilke krav stiller de ulike generasjonene til ledelse og sin arbeidsplass?
  • Hvordan knekker du "millenniumskoden"? 
  • Hvordan skal du lede for å få de ulike generasjonene til å jobbe godt sammen?

Økonomistyring
Med ansvaret for daglig ledelse av virksomheten må du gjennom bevisste tiltak forvalte de ressurser du har til rådighet for å nå fastsatte mål. Vi gir kunnskap og verktøy for: 
 • Kalkulasjon og budsjettering 
 • Regnskapet som styringsverktøy – hvordan lese og analysere regnskap og nøkkeltall? 
 • Den avgjørende sammenhengen mellom salg og økonomi

Rapportering til styret
Daglig leder står for den daglige ledelse av selskapets virksomhet, skal følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt, og har rapporteringsplikt til styret. Vi ser på hva dette innebærer i praksis gjennom følgende tema:
 • Innføring i daglig leders oppgaver
 • Oppklaring rundt daglig leders rettigheter
 • Sjekkliste for daglig leders rapportering til styret
 • Daglig leders rapport til styre
 • Planlegging og gjennomføring
 • Styreprotokollen

Bærekraftsrapportering
Små og mellomstore bedrifter har så langt vært ilagt få eller ingen direkte krav om å fremlegge bærekraftsrapport. Samtidig skaper kravene som stilles til større selskaper ringvirkninger. Vi gir en innføring i hva bærekraftsrapportering innebærer, formelle krav og regelverksutviklingen gjennom nye direktiver fra EU.
 
Foredragsholder
Astrid Lauritzen

Astrid Lauritzen

Seniorrådgiver i Bedriftskompetanse
Astrid trives best når hun får bidra til at andre utvikler seg og har sin spisskompetanse innen organisasjons- og lederutvikling. "Min visjon som coach har hele tiden vært å hjelpe kundene mine i å bli god på selvledelse og se på motgang som noe positivt". Når vi klarer det, kommer det enkeltpersoner, bedrifter og samfunnet til gode.
 
Ann Kristin Andreassen

Ann Kristin Andreassen

Seniorrådgiver i Bedriftskompetanse
Ann Kristins kjerneområde er innenfor områdene forretningsutvikling, strategisk ledelse, analyser, økonomistyring, prosjekt og prosessledelse. Hun stepper gjerne inn som interimleder for bedrifter i omstilling. Verden er i stor endring og Ann Kristin er opptatt av bærekraftig utvikling. Begrepet favner mye, alt fra samfunnsansvar, klima/miljø til driften av et selskap og ikke minst ledelse. «Bærekraftig ledelse og en bærekraftig kultur må stå høyt på agendaen i et selskap».
 
Samarbeidspartner

Deltakere
INDRE SALTEN ENERGI AS